Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
  Sakarya Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri İzleme Kurulu İlanı
  03.01.2023

  T.C.
  SAKARYA ADLÎ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ
  ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

   

  İ L Â N
   
  Yargı çevremize bağlı ceza infaz kurumları ile buna paralel olarak personel ve hükümlü sayılarının da artmış olması göz önünde bulundurularak, Sakarya L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu, Geyve Açık Ceza İnfaz Kurumu, Sakarya 2 Nolu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu, Sakarya Açık Ceza İnfaz Kurumu, Sakarya 3 Nolu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu ve Hendek Kadın Açık Ceza İnfaz Kurumuna bakmakla görevli Sakarya Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri İzleme Kurulu Başkanlığı bünyesinde ikinci bir izleme kurulu oluşturulması düşünüldüğünden 5 asıl ve 3 yedek  (1 asıl üye bayan olmak üzere) Üye seçimi yapılacaktır.


  İZLEME KURULU ÜYELERİNDE ARANACAK ŞARTLAR;

  İzleme kurullarına başkan ve üye seçilebilmek için 14.7.1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda öngörülen aşağıda yazılı genel ve Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri İzleme Kurulları Kanunun 3. maddesinde yer alan şartlar aşağıda sıralanmıştır:
  1-Türk vatandaşı olmak, 
  2-Otuzbeş yaşını doldurmuş olmak,
   3-Tıp, eczacılık, hukuk, kamu yönetimi, sosyoloji, psikoloji, sosyal hizmetler, eğitim bilimleri ve benzeri alanlarda en az dört yıllık yüksek öğretim kurumlarından veya bunlara denkliği kabul edilen yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak ve mesleği ile ilgili olarak kamu kurum ve kuruluşlarında ya da özel sektörde en az on yıl çalışmış bulunmak,
  4-Kamu haklarından kısıtlı bulunmamak,
  5-Türk Ceza Kanununun 53.maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile kasten işlenen bir suçtan dolayı 1 yıl veya daha fazla süre ile hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devlet güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenmiş suçlar (...) zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,
  6-Askerlik durumu itibarıyla; askerlikle ilgisi bulunmamak, muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak, 
  7-Devlet Memurları Kanununun 53.madde hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak, 
  8-Kişisel nitelikleri ile çevresinde dürüst, güvenilir ve ahlaklı olarak tanınmış olmak, 
  9-Herhangi bir siyasî partinin merkez, il veya ilçe teşkilâtlarında görevli bulunmamak.

       CEZA İNFAZ KURUMLARI VE TUTUKEVLERİ İZLEME KURULU ÜYELİĞİNE SEÇİLEMEYECEK OLANLAR;
       1-Ceza infaz kurumları ve tutukevleri ile ilgili ihale, alım, satım ve benzeri hukukî ilişkilere taraf olanlar.
       2-Görev yapacakları ceza infaz kurumları veya tutukevlerinde bulunan hükümlü ve tutuklulardan birisinin işlediği suçtan kendileri veya ikinci derece dahil hısımları zarar görenler.
       3-Görev yapacakları ceza infaz kurumları ve tutukevlerindeki hükümlü ve tutuklulardan biri ile aralarında evlilik, vesayet veya ikinci derece dahil hısımlık ilişkisi bulunanlar.

  BAŞVURANLARDAN İSTENECEK BELGELER;
  1-Fotoğraflı Başvuru formu.
  2-Diploma örneği.
  3-Nüfus cüzdanı örneği.
  4-Adli Sicil Kaydı.
  5-2 Adet Vesikalık Fotoğraf.
  6-Mesleği ile ilgili olarak kamu kurum ve kuruluşlarında yada özel sektörde en az 10 yıl çalıştığına dair belge.
  7-Herhangi bir siyasi partinin merkez, il veya ilçe teşkilatlarında görevli bulunmadığına dair dilekçe.
  8-İzleme kurullarına seçilemeyecek olanların vasıflarını taşımadığına dair dilekçe
  9-Askerlik durum belgesi
  10-657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48/A maddesi gereğince (7.maddesine uygun olacak şekilde) akıl hastalığının olmadığına ilişkin beyan dilekçesi

       BAŞVURU TARİHİ                 :  16/01/2023

       SON BAŞVURU TARİHİ        :  27/01/2023 (mesai bitimine kadar)

  BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ;

       Yukarıda belirtilen nitelikleri taşıyan ve aynı zamanda engeli bulunmayan bu kurullarda görev almak isteyen adayların istenilen belgeler ile birlikte 16/01/2023 tarihinden 27/01/2023 günü mesai bitimine kadar Sakarya Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığımıza başvurmaları gerektiği hususu ilan olunur. 30/12/2022


                                Kamil KAYA
                                        Adalet Komisyonu Başkanı

   

  İlan Başvuru Formunu İndirmek İçin Tıklayınız....
   

  Adres

  SAKARYA ADALET DAİRESİ RESMİ DAİRELER KAMPÜSÜ CAMİLİ / ADAPAZARI

  Telefon

  0264-251-3700

  E-Posta

  sakaryacbsisaretadalet.gov.tr