Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
  CTE Sözleşmeli İnfaz ve Koruma Memurluğu Alımına İlişkin Sağlık Kurulu Raporu Hakkında Duyuru
  26.08.2022

  T.C.

  SAKARYA ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ

  ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

   

  DUYURU

  Sakarya merkez ve mülhakat ceza infaz kurumlarında çalıştırılmak üzere Sözleşmeli İnfaz ve Koruma Memurluğu Sözlü sınav sonuçları 08.07.2022 tarihinde ilan edilerek ASİL olarak başarılı olan adayların 29.07.2022 Cuma günü mesai bitimine kadar gerekli belgelerini teslim etmeleri istenmişti.

  Teslim edilmesi gereken belgeler içerisinde yer alan Sağlık kurulu raporunda her ne kadar; "Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel özürlü olmadığını, şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede sabit eser, uzun noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmadığını gösteren sağlık kurulu raporudur. İnfaz ve koruma memuru olur." ibarelerinin yazılması istenilmiş ise de;

  31598 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak 14.09.2021 tarihinde yürürlüğe giren Ceza Ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü İnfaz Ve Koruma Memuru Unvanına Atanacaklarda Aranan Sağlık Şartları Yönetmeliği'nde

  MADDE 5 – (1) Sağlık kurulu raporuna esas yapılan muayenelerde her branş hekimi muayene sonrası elde ettiği tanı, bulgu ve kararı; e-Rapor Sistemi üzerinden elektronik ortamda veya fiziki olarak düzenlenen sağlık kurulu raporunda belirtir. Bu Yönetmelik ve ekinde yer alan sağlık şartlarına uygun olmayan adayların sağlık kurulu raporunun karar kısmına unvanı da belirtilerek “Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği ile Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü İnfaz ve Koruma Memuru Unvanına Atanacaklarda Aranan Sağlık Şartları Yönetmeliği ve ekine göre ilgili unvanda görev yapamaz.” ibaresi yazılır.

  (2) Başvurduğu unvana göre sağlık şartlarını haiz olan adayın sağlık kurulu raporu karar kısmına “Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği ile Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü İnfaz ve Koruma Memuru Unvanına Atanacaklarda Aranan Sağlık Şartları Yönetmeliği ve ekine göre ilgili unvanda yurdun her yerinde görev yapabilir.” ibaresi yazılır. Hükmü yer almaktadır.

  Bu nedenle;

  1-Sağlık Kurulu Raporunun karar kısmında yukarıda anılan yönetmelikteki ibarelerin yer almadığı raporlar geçersiz sayılacağından, Yönetmeliğe uygun olmadan alınarak Komisyon Başkanlığımıza ibraz edilen tüm raporların karar kısımlarının ilgili hastanelerden yeniden düzelttirilerek sağlık şartlarına haiz olan adayların “Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği ile Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü İnfaz ve Koruma Memuru Unvanına Atanacaklarda Aranan Sağlık Şartları Yönetmeliği ve ekine göre İnfaz ve Koruma unvanda yurdun her yerinde görev yapabilir.” ibaresi yazılı olacak şekilde sağlık kurulu raporlarını Komisyon Başkanlığımıza yeniden göndermeleri,

  2-Sağlık Kurulu Raporunu henüz Komisyon Başkanlığımıza ibraz etmeyen İnfaz Ve Koruma Memuru adaylarının ise, alacakları sağlık kurulu raporlarını Yönetmelikteki usül ve esaslar çerçevesinde tanzim etmeleri,
  3-  Yukarıda izah edilen rapor içeriği sadece İnfaz ve Koruma Memuru Unvanını kapsamaktadır.

  4- Yukarıda izah edildiği şekilde alınacak sağlık kurulu raporunun EN GEÇ 02.09.2022 CUMA GÜNÜ MESAİ BİTİMİNE KADAR Sakarya Adlî Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı kalemine bizzat teslim etmeleri, il dışında bulunan adayların ise Komisyon Başkanlığımıza gönderilmek üzere herhangi bir Cumhuriyet Başsavcılığı aracılığı ile gönderilmesi gerekmektedir.

  Duyurumuz tebliğ mahiyetinde olup adaylara ayrıca tebligat yapılmayacağı hususu ihtar olunur. 26/08/2022

  1- Ceza Ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü İnfaz ve Koruma Memuru Unvanına Atanacaklarda Aranan Sağlık Şartları Yönetmelik

  2- Yönetmelik Ek-1 de yer alan Sağlık Şartları

  3 -Örnek Sağlık Kurulu Raporu

  4- Sağlık Raporu Eksik Olan Aday Listesi

  Adres

  SAKARYA ADALET DAİRESİ RESMİ DAİRELER KAMPÜSÜ CAMİLİ / ADAPAZARI

  Telefon

  0264-251-3700

  E-Posta

  sakaryacbsisaretadalet.gov.tr